งานและกิจกรรม

คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ และคำขวัญเนื่องในวันครู ประจำปี 2560

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมงาน EDUCA 2016


งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ภายใต้แนวคิด “School as Learning Community โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้”

การจัดงานครั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภาตใต้หัวข้อ “We believe you can shine: เราเชื่อหนูทำได้...อ่านต่อ


event_01-1