ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ

ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ - ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)ความหมาย, ประวัติความเป็นมา, การศึกษาพิเศษในประเทศไทย, การจัดการศึกษา, แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ
(ศรียา นิยมธรรม.2546; ผดุง อารยะวิญญู.2542)
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

# ความรู้ทางการศึกษาพิเศษ