ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ - Special Education Technology (SET) งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์  – Special Education Technology (SET) โดย งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

# ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์