คณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานกรรมการ
2. นางดารณี ศักดิ์ศิริผล รองประธานกรรมการ
3. นางกานดา โต๊ะถม กรรมการ
4. นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ์ กรรมการ
5. นางทยุ เกื้อสกุล กรรมการ
6. นางชนัญกร สุวรรณชื่น กรรมการ
7. นางสาวสมศรี แสงสว่างชัย กรรมการ
8. นางสาวดารัตน์ เศรษฐชัยบดี กรรมการและเหรัญญิก
9. นางลลิตา อัศววิชัยโรจน์ กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ นางดารณี ศักดิ์ศิริผล
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ