งานและกิจกรรม

โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ


มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการคัดกรองค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทดสอบการพูด การทดสอบเด็กที่อาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD การตรวจวัดการได้ยิน การวัดพัฒนาการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การจัดกิจกรรมจะจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งแต่ละภาคกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดังนี้...อ่านต่อ