มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เริ่มต้นจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตอนุบาล ลอออุทิส วิทยาลัยครูสวนดุสิต และได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในวันที่ 29 มีนาคม 2527 (ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2527 โดย รศ.ดร.อรอนงค์ เย็นอุทก ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ) ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯในปี พ.ศ. 2547

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

 1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 2. เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอาชีพเยาวชนพิการ
 3. เพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรการกุศลอื่นๆ

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามอัตภาพ เพื่อจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

กิจกรรมที่มูลนิธิฯได้ปฏิบัติแล้วหรือกำลังปฏิบัติอยู่

 • สนับสนุนและส่งเสริมครู บุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษาพิเศษให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการเสริมขวัญและกำลังใจแก่ ครู และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาพิเศษ รวม 8 รุ่น ให้เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 • มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่ นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
 • โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการศึกษาพิเศษ อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ของครู อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ
 • จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งจัดนักวิชาการมาให้ความรู้และคำแนะนำ
 • จัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่เยาวชนพิการ เช่น การทำดอกไม้ผ้า และเบเกอร์รี่ เป็นต้น

รายนามประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้คือ

 • คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ
 • คุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์
 • คุณสมชาย จุละจาริตต์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา
 • และปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ศรียา นิยมธรรม
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด