บริการของมูลนิธิฯ

 1.  Assessment Center
  • การประเมินพัฒนาการที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
  • การคัดกรองเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาทางการเรียนรู้
  • การทดสอบความชัดเจนในการพูดภาษาไทย
  • การทดสอบความสามารถทางสติปัญญา
  • การคัดกรองเพื่อค้นหาความต้องการพิเศษทางการเรียนของเด็ก
  • การทดสอบความถนัดทางการเรียนการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์
  • ฯลฯ
 2. การให้คำปรึกษา
  • การอบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษ โดยใช้หลักจิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
 3. งานคลินิก
  • การแก้ไขการพูด
  • คณิตคิดสนุก
  • สนุกกับการอ่าน
  • สนุกกับการเขียน
  • การผ่อนคลายปัญหาสมาธิสั้น
  • ฯลฯ
 4. งานวิจัย และบทความวิชาการ
 5. งานประชุม อบรม สัมมนา
 6. งานบริการสังคม
 7. การพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต เช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การฝึกอาชีพ การพัฒนาทักษะในการเดินทาง ฯลฯ
 8. การถามตอบปัญหาด้านการศึกษาพิเศษ
 9. เรื่องน่ารู้ในวงการการศึกษาพิเศษ
 10. ร่วมด้วยช่วยกัน
  • การบริจาคเงินเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด