คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดังนี้

1. นางศรียา นิยมธรรม

ประธานกรรมการ

2. นางดารณี ศักดิ์ศิริผล

รองประธานกรรมการ

3. นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ์

กรรมการ

4. นางสาวสมศรี แสงสว่างชัย

กรรมการ

5. นายประเสริฐ ตันสกุล

กรรมการ

6. นางชนัญกร สุวรรณชื่น

กรรมการ

7. นายโกเมธ ปิ่นแก้ว

กรรมการ

8. นางสาวประภาพร เหลืองช่วยโชค

กรรมการ

9. นางวไลลักษณ์ พุ่มพวง

กรรมการ

10. นางสาววรรณวิมล เณรทรัพย์

กรรมการ

11. นางสาวดารัตน์ เศรษฐชัยบดี

กรรมการและเหรัญญิก

บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด