โครงการวิจัย

ข้อกำหนด

 1. ลักษณะการให้ทุนสนับสนุน
  • เป็นงานวิจัยในสาขาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษหรือการบริหาร การศึกษาพิเศษ
 2. คุณลักษณะผู้ขอรับทุน
  • เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (ที่ผ่านการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
  • เป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
 3. ลักษณะโครงการวิจัย
  • เป็นงานวิจัยและพัฒนา หรืองานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
  • ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
  • งบประมาณที่ขอสนับสนุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยไม่เกินปีละ 40,000 บาท และกำหนดวงเงินแต่ละทุนไว้ 10,000 – 30,000 บาท ต่อปี
 4. การเสนอขอรับทุนสนับสนุน
  • สมัครรับทุนผ่านระบบบริหารงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษที่ 02-2589511 หรือผ่านทาง www.specialedfoundation.com
  • จัดทำข้อเสนอตามแบบฟอร์มลักษณะโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์
  • จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอรับทุน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิจัยกำหนด ทั้งนี้หากดำเนินการไม่ครบตามที่กำหนด ฝ่ายวิจัยขอสงวนสิทธิการเสนอรับทุนสนับสนุนได้ผลงานที่คาดว่าจะได้
 5. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ หลังการวิจัยเสร็จสิ้นลง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได้ ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตำราที่พัฒนาวิเคราะห์หรือสงเคราะห์จากการวิจัย

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุน

 1. ชื่อโครงการวิจัย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
 2. ชื่อผู้วิจัยหน่วยงานที่ปรึกษา/ สถาบัน
 3. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
 4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
 5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 6. ขอบเขตของโครงการวิจัย
 7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
 8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
 9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
 10. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง / เก็บข้อมูล
 11. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)
 12. งบประมาณของโครงการวิจัย
 13. ผลสำเร็จ และความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
 14. คำชี้แจงอื่นๆ (ถ้ามี)
 15. ลงลายมือผู้วิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
 16. ประวัติผู้วิจัย
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด