โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 1

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 1 หัวข้อ “การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับเด็กที่ใช้ประสาทหูเทียม” โดย ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #1 วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/97841460494 Meeting ID: 978 4146 

โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 2

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 2 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะการอ่าน” โดย ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #2 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/96367164775 Meeting ID: 963 6716 

โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 3

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 3 หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางสังคม” โดย ดร.รัมภาศรี สุคนธมาน Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #3 วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/94489238918 Meeting ID: 944 8923 

โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 4

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 4 หัวข้อ “ปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมและทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร” โดย น.ส.สุพัตรา วัฒนานนท์ Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #4 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/92624815447 Meeting ID: 926 2481 

โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 5

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 5 หัวข้อ “การชมและการให้รางวัล” โดย น.ส.สุพัตรา วัฒนานนท์ Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #5 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/95739411122 Meeting ID: 957 3941 

โครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม” – สัปดาห์ที่ 6

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการอบรมผู้ปกครอง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านภาษาและการพัฒนาพฤติกรรมเชิงบวก สำหรับเด็กปฐมวัยที่ใช้ประสาทหูเทียม" โดยจะมีการอบรมในทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00 น. ทางโปรแกรม Zoom ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2565 สัปดาห์ที่ 6 หัวข้อ “การลงโทษ และการทำระบบให้คะแนน” โดย น.ส.สุพัตรา วัฒนานนท์ Topic: อบรมผู้ปกครอง มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ #6 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. https://unco.zoom.us/j/94824665009 Meeting ID: 948