โครงการวิจัย

 • ข้อกำหนด
  1. ลักษณะการให้ทุนสนับสนุน
   • เป็นงานวิจัยในสาขาการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษหรือการบริหาร การศึกษาพิเศษ
  2. คุณลักษณะผู้ขอรับทุน
   • เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก (ที่ผ่านการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว)
   • เป็นผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
  3. ลักษณะโครงการวิจัย
   • เป็นงานวิจัยและพัฒนา หรืองานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
   • ระยะเวลาดำเนินการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
   • งบประมาณที่ขอสนับสนุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการวิจัยแต่ละเรื่อง โดยพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยไม่เกินปีละ 40,000 บาท และกำหนดวงเงินแต่ละทุนไว้ 10,000 – 30,000 บาท ต่อปี
  4. การเสนอขอรับทุนสนับสนุน
   • สมัครรับทุนผ่านระบบบริหารงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษที่ 02-2589511 หรือผ่านทาง www.specialedfoundation.com
   • จัดทำข้อเสนอตามแบบฟอร์มลักษณะโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์
   • จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอขอรับทุน ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิจัยกำหนด ทั้งนี้หากดำเนินการไม่ครบตามที่กำหนด ฝ่ายวิจัยขอสงวนสิทธิการเสนอรับทุนสนับสนุนได้ผลงานที่คาดว่าจะได้
  5. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ หลังการวิจัยเสร็จสิ้นลง ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติได้ ทรัพย์สินทางปัญญา สื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือ ตำราที่พัฒนาวิเคราะห์หรือสงเคราะห์จากการวิจัย

 

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)
  องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย ประกอบการเสนอขอสนับสนุนทุน
  1. ชื่อโครงการวิจัย
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
  2. ชื่อผู้วิจัยหน่วยงานที่ปรึกษา/ สถาบัน
  3. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
  4. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย
  5. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
  6. ขอบเขตของโครงการวิจัย
  7. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
  8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
  9. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
  10. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง / เก็บข้อมูล
  11. ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)
  12. งบประมาณของโครงการวิจัย
  13. ผลสำเร็จ และความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
  14. คำชี้แจงอื่นๆ (ถ้ามี)
  15. ลงลายมือผู้วิจัย พร้อมวัน เดือน ปี
  16. ประวัติผู้วิจัย