สมาคมสโมสรนักลงทุนเข้ามอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 สมาคมสโมสรนักลงทุนได้เข้ามอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม (ประธานกรรมการ), รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล (รองประธานกรรมการ), อาจารย์ประเสริฐ ตันสกุล, อาจารย์ ดร.บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, อาจารย์โกเมธ ปิ่นแก้ว และ คุณชนัญกร สุวรรณชื่น (กรรมการ) เข้าร่วมรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด