ศูนย์ศักยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ศูนย์ศักยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)