โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและการสอนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลและการสอนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับชมรมการศึกษาพิเศษแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลและการสอนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า” ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

แบบตอบรับ | กำหนดการ

# การดูแลและการสอนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด