การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy)
drama_therapy-1

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำการแสดงบำบัดหรือละครบำบัดไปใช้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ที่ทำงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง เชื่อว่าหนูทำได้ ตอน กลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลจากการประเมินความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ และการนำไปใช้ต่อการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมต้องการให้จัดอบรมด้านดนตรีบำบัด ด้านเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และต้องการให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรมอีกด้วย

[divider]

pdf_download_button

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแสดงบำบัด (Drama therapy) และภาพบำบัด (Photo and VDO therapy)
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด