อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษานานาชาติ มอบเงินเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ

อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษานานาชาติ มอบเงินจากการจัดโครงการ ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด