โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการคัดกรองค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การทดสอบการพูด การทดสอบเด็กที่อาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ LD การตรวจวัดการได้ยิน การวัดพัฒนาการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย การจัดกิจกรรมจะจัดใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ซึ่งแต่ละภาคกำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดังนี้

1. ภาคใต้ ณ สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
3. ภาคเหนือ ณ โปรแกรมการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560
4. ภาคกลาง (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

 

ผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานมาประเมินสามารถติดต่อได้ดังนี้

1. ภาคใต้ : รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรี จิ๋วพัฒนกุล 086-9911910
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 081-6277204
3. ภาคเหนือ : อาจารย์เกศรินทร์ ศรีธนะ 090-9728349
4. ภาคกลาง : รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล 085-1538245
  หรือ 02-6495289

 

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด