โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยทีมสหวิชาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เข้าใจ รู้ไว พัฒนาได้ทุกคน” โดย ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ณ อาคารเรียนรวม 101 ห้อง 10130 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรม : 

1. พิธีเปิดโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

2. ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคัดกรองฯ

3. กิจกรรมต่างๆ

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด