คลิปจากการบรรยาย เรื่อง “โรคสมาธิสั้น”โดย แพทย์หญิงชดาพิมพ์ เผ่าสวัสดิ์ตำแหน่ง : จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น https://drive.google.com/file/d/1fDk4uC7ewr4oj_NA_ZGVd_Q2pKlekbQc/view
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด