มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2527  โดย ดร. อรอนงค์ เย็นอุทก ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังมีรายนามประธานมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้คือ • คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ • คุณหยิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ • คุณสมชาย จุละจาริตต์   และปัจบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด