รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2527 

โดย ดร. อรอนงค์ เย็นอุทก ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ดังมีรายนามประธานมูลนิธิฯ ดังต่อไปนี้คือ

• คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ
• คุณหยิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์
• คุณสมชาย จุละจาริตต์

 

และปัจบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด