เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 5: การพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย, ปิดโรงเรียนให้ครู สอนออนไลน์ ครูหนักใจเหนื่อยกาย เพิ่มหลายเท่า, เรื่องเล่าจากเด็กพิเศษ

ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 5:
  • การพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
  • ปิดโรงเรียนให้ครู สอนออนไลน์ ครูหนักใจเหนื่อยกาย เพิ่มหลายเท่า
  • เรื่องเล่าจากเด็กพิเศษ
คำอธิบาย: บทความในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย และการเรียนออนไลน์ของเด็กแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการบอกเล่าของเด็กพิเศษ ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีตัวตน หรือถูกด้อยค่าจากสังคมรอบตัว
วันที่จัดพิมพ์ : 29 ธันวาคม 2564
Download : คำนำ [PDF]หนังสือฉบับเต็ม [PDF]
QR code :
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด