ชื่อหนังสือ: เรื่องพิเศษ สำหรับคนพิเศษ เล่มที่ 5: การพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ปิดโรงเรียนให้ครู สอนออนไลน์ ครูหนักใจเหนื่อยกาย เพิ่มหลายเท่า เรื่องเล่าจากเด็กพิเศษ คำอธิบาย: บทความในหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึงการพัฒนาพลังสมองเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย และการเรียนออนไลน์ของเด็กแต่ละช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการบอกเล่าของเด็กพิเศษ ถึงอารมณ์ ความรู้สึก ที่ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีตัวตน หรือถูกด้อยค่าจากสังคมรอบตัว วันที่จัดพิมพ์ : 29 ธันวาคม 2564 Download : คำนำ [PDF] | หนังสือฉบับเต็ม [PDF] QR code :
Read more
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด