มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมงาน EDUCA 2016

EDUCA 2016

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมงาน EDUCA 2016
งานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ภายใต้แนวคิด “School as Learning Community โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้”

การจัดงานครั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการภาตใต้หัวข้อ “We believe you can shine: เราเชื่อหนูทำได้

event_01-1

event_01-2

ตารางกิจกรรมประจำบูธของมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

event_01-3 event_01-4

ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ สารสนเทศต่างๆ และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

event_01-5

การจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับ FLASH Model ประกอบด้วย Family, Language, Augmentative Therapeutic, Skills, Hope

event_01-6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย วิทยากรจัดกิจกรรมม้วนกระดาษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจ
ได้ลองฝึกปฏิบัติกิจกรรมและแนะนำหนังสือ เอกสาร ตำรา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ

Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด