ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ

ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ (Visual Art for Special Education)
ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ (Visual Art for Special Education) ชื่อหนังสือ ทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษ
(Visual Art for Special Education)
ISBN 974-94722-5-5
ผู้เขียน ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2550
เนื้อหา หนังสือทัศนศิลป์เพื่อการศึกษาพิเศษเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ตอน  มีทั้งหมด 12 บท โดยตอนที่ 1 จะเป็นความรู้พื้นฐานด้านทัศนศิลป์ ตอนที่ 2 ทัศนศิลป์เชิงจิตวิทยา และตอนที่ 3 ทัศนศิลป์กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บทที่ 1 ถึง 11 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ศิลปะบำบัด การบำบัดโดยการใช้สี ทัศนศิลป์กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และทัศนศิลป์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ สำหรับบทที่ 12 จะเป็นบทส่งท้าย เป็นการสรุปเกี่ยวกับการผสมผสาน หรือการบูรณาการความรู้ทางทัศนศิลป์กับงานการศึกษาพิเศษ
คำนำ [PDF]
สารบัญ [PDF]
Comments are closed.
บริจาคเพื่อมูลนิธิฯ INFO
ขอเชิญร่วมใจบริจาคเพื่อสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ
ดูรายละเอียด